Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus Nord
Tlf.: 20 20 76 87
stch@FO-Aarhus.dk

Husorden

Hjemmesider
Kulturhus Bunkerens hjemmeside: https://kulturhusbunkeren.dk/
Kulturhus Bunkeres facebookside: https://www.facebook.com/kulturhusbunkeren
Lokalebookingside: FO-Aarhus (halbooking.dk)
Regler og priser for lokalebooking: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/generelle-lejevilkaar/betingelser-for-olof-palmes-alle-11/
Eksempel på lejere i Kulturhus Bunkeren: https://kulturhusbunkeren.dk/?page_id=37

Husregler

“Du er ikke alene”
Alle lokaler i Kulturhus Bunkeren benyttes rigtig meget i løbet af dagen. Det er derfor af stor betydning, at alle lejere sørger for at aflevere lokalerne i ordentlig stand. Ingen kan være i tvivl om, hvor generende det er at begynde på arbejde/undervisning/møde i et rodet lokale, fyldt med brugte kaffekopper, overfyldte skraldespande og dårlig luft. Derfor skal alle lejere sørge for at rydde op, sætte borde og stole på plads samt tømme skraldespandene (hvis de er overfyldte eller ildelugtende), inden de forlader lokalet.

VIS HENSYN og opfyld som minimum følgende regler:

Udluftning
Der skal altid luftes ud efter brug af lokalerne. Men vinduerne skal lukkes igen inden lokalet forlades. Alle hasper skal lukkes helt.

Varme
I de perioder af året, hvor radiatorerne er tændte, skal hoveddørene holdes lukket, så der ikke kommer kold luft ind.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs i huset. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører advarsel og evt. bortvisning ved gentagelse. Skodder skal selvfølgelig smides i de dertil indrettede beholdere udendørs. Heller ikke ved fester er det tilladt at ryge indendørs.

Oprydning og rengøring
Hver gang lejer forlader et lokale efter endt brug:

Flasker fjernes og affald puttes i skraldespanden – bliver den overfyldt, kontakt pedellen.

Alle papirer ryddes fra bordene.

Tavler vaskes rene.

Lyset slukkes inden man går.

Kaffekopper m.v. bæres hen til Caféen eller fælleskøkkenet alt efter, hvor de er hentet.

  1. Hvis lejer modtager et lokale i ikke opryddet og ikke rengjort stand, skal den vagthavende pedel kontaktes med det samme. Så er det lettere for FO-Aarhus at finde “synderen”, og lejer risikerer så ikke selv senere at blive klandret for manglerne, hvis en anden lejer senere på dagen klager over det samme.

Hvis udlejer gentagne gange oplever, at en lejer ikke kan overholde oprydningskravene, vil lejer efter 2 advarsler blive nægtet adgang til senere at kunne leje lokaler i Kulturhus Bunkeren.

Udsmykning/Skiltning
De faste fuldtidslejere står selv for udsmykning af rummene, men der skal tages hensyn til husets stil og standard.

Lejerne må under ingen omstændigheder bruge tape, søm eller skruer på væggene. Pedellerne hjælper gerne med ophængning af billeder m.v.

Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge i fælleslokaler – heller ikke på yderdøren!!

Hvis ad-hoc-lejere ønsker at skilte med deres arrangement, skal de aftale med pedellerne, hvordan det gøres bedst. Det er altid lejers eget ansvar at fjerne skiltning, straks den bliver uaktuel.

Støj
Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt. Der må ikke spilles f.eks. radio så højt, så det kan forstyrre undervisning/arbejde i andre lokaler. Det er de ansatte i Kulturhus Bunkeren, der fortolker og håndhæver reglerne og de har ret til at bortvise en person, hvis reglerne ikke overholdes.

Lys
Alt lys slukkes, når lokalet forlades. Alt elektrisk udstyr, PC’er, elkedler m.v. slukkes ved kontakten på væggen.

Nøglebrikker & nøgler
Ved indgåelse af alle typer lejemål – kortvarige som længerevarende – får hver lejer udleveret et antal nøglebrikker og/eller nøgler til bygningen m.v. som fastsat i lejekontrakten.

Udlevering sker v/ Heidi Overgaard, heov@fo-aarhus.dk, tlf. 2055 3424, som også besvarer alle øvrige henvendelser vedr. nøglebrikker og nøgler. Udleverede nøgler og/eller nøglebrikker må aldrig lånes ud eller overlades til andre personer!

Alarm
Hver nat kl. 23.30 – 6.30 er bygningsalarmen tilkoblet. Har man brug for at få adgang til Kulturhus Bunkeren i dette tidsrum, bør man derfor på forhånd opsøge pedellen for at få oplyst, hvordan man frakobler bygningsalarmen.

Hvis alarmen går i gang ved et uheld, skal man straks ringe til vagtselskabet og oplyse det kodeord, som man har fået oplyst ved lejemålets indgåelse. Tlf.nr. til vagtselskabet står på alarmen, som både forefindes ved Hovedindgang Nord og Syd.

Hvis man undlader dette, iværksættes et vagtudkald. I så fald afkræves man et gebyr svarende til den udgift, som det koster. Pr. 1. oktober er det et beløb på ca. 2.000 kr. pr. udkald.

I øvrigt om adgang til bygningen
Hoveddørene til bygningen er sædvanligvis ulåste hver mandag-fredag kl. 7.30 – 15.00. På alle andre tidspunkter er de almindeligvis låste, og i de tidsrum skal man derfor som hovedregel benytte sin nøglebrik for at åbne dørene.

Har man behov for, at hoveddørene er ulåste på andre tidspunkter – f.eks. fordi man har et aftenarrangement i bygningen – bedes man kontakte Heidi Overgaard, heov@fo-aarhus.dk, tlf. 2055 3424, for om kodning af dørlåsene.

Tyveri
Da huset generelt står åbent for alle dagen igennem, er det ekstremt vigtigt, at de faste lejere holder deres lokaler med udstyr og kontorer aflåste, så snart sidste mand forlader dem.

Vær desuden meget opmærksom på private ejendele: pung, nøgler, overtøj, tasker.

Vi har flere gange oplevet tyveri af bærbar PC, fotoudstyr, tasker og frakker fra uaflåste lokaler. Her dækker forsikringen ikke! Så hold disse genstande under konstant opsyn.

Hvis man er vidne til et tyveri, skal man gøre anskrig, som det hedder i forsikringssprog. Ellers kan man ikke få udbetalt erstatning. Evt. erstatning skal søges hos eget forsikringsselskab. Udlejers forsikring dækker ikke for andres ejendele.

Kopiering
Hvis man ønsker at gøre brug af husets kopiservice, bedes man kontakte Heidi Overgaard, heov@fo-aarhus.dk, tlf. 2055 3424, i god tid.

Pauser
Når der holdes pauser i arrangementet, og man ikke vil blive i lokalet, henvises ophold til torvene i vandrehallen, så andre lejere ikke forstyrres. Når arrangementet er slut, forlades lokalet til tiden, så det eventuelle næste hold kan komme ind.

Kaffe/te
Lejere i huset har fri adgang til at bruge tekøkkenet med indgang fra Torv 3.

Læs om reglerne for brug af køkkenet her: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/generelle-lejevilkaar/betingelser-for-olof-palmes-alle-11/

Ønsker ad-hoc-lejere forplejning til deres arrangementer, kontaktes Heidi Overgaard på tlf. 20 55 34 24 eller mail: heov@fo-aarhus.dk

Toiletter
Toiletter findes i kælderetagen. Handicaptoilet ligger i forbindelse med Caféen.

Flugtveje og brandsikkerhed
Orienter dig om dem allerede første gang, du er i lokalet.

Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager.

Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen.

Alle branddøre skal holdes lukket. Også en varm sommerdag.

Handicapadgang
Der er handicapadgang ved indgang Z (den nordvestlige side af bygningen).

Vedr. handicaptoilet – se ovenfor.

Udendørs arealer
Der må kun smides affald og cigaret skodder i de dertil indrettede affaldsspande.

Parkeringsregler
Foreløbig er der fri parkering ved nordsiden af bygningen, så vidt som der er ledige pladser.

Cykler
Cykler må kun placeres i cykelstativerne.

Affald
Af miljømæssige hensyn sorterer vi vores affald i huset. I papirkurve må kun lægges papir dvs. kuverter, papir og pap. Ikke engang et stykke køkkenrulle hvori man har tørret sine fingre, kan bruges til papirgenbrug. Der kunne jo være fedtrester! Hvis der er klips af nogen art i papiret, skal disse fjernes, inden papiret lægges i papirkurven. Hav evt. 2 affaldskurve i lokalet: En til kun papir og en til blandet affald. I så fald skal begge kurve være tydeligt afmærkede, så man ikke kan tage fejl ved sortering af affald. NB. Hvis vi ikke sorterer papiraffaldet meget omhyggeligt, nægter renovationen at tømme containerne!

Trådløst netværk
Der er trådløst netværk i Kulturhus Bunkeren. Netværket hedder FOGUEST, og koden er FObyen100.

Fotografering
Det er tilladt at fotografere i Kulturhus Bunkeren. Men tag ikke nærbilleder af personer, medmindre de har givet tilladelse. Og offentliggør aldrig fotos f.eks. på facebook, hvis ikke personerne på billederne har givet tilladelse.

Misligholdelse/skader
Ved misligholdelse af husorden, bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer.

Lokaler til udlejning
Læs om de aktuelle priser og regler her: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/generelle-lejevilkaar/betingelser-for-olof-palmes-alle-11/

Booking sker på denne side: https://fo-aarhus.halbooking.dk/newlook/default.asp?f=skiftprefix

Du skal oprette dig som bruger på siden, før du får adgang til at booke og du modtager en kvittering/lejekontrakt, når udlejer har modtaget lokale-bookingen.

Café/festlokale
Det kan lade sig gøre at leje Caféen ad-hoc til arrangementer. Der er plads til ca. 300 spisende gæster og ca. 500 ved biografopstilling af stole.

På hverdage betales der timeleje og i weekenderne er der fastlagte lejeintervaller.

Fra fre. kl. 15.30 til lør. kl. 10.00 = 1 interval
Fra lør. kl. 13.00 til søn. kl. 09.00 = 1 interval
Fra søn. kl. 11.00 til man. kl. 04.00 = 1 interval
Fra fre. kl. 15.30 til søn. kl. 9.00 = 2 intervaller
Fra fre. kl. 15.30 til man. kl. 04.00 = 3 intervaller
Fra. lør. kl. 13.00 til man. kl. 04.00 = 2 intervaller

Indtil videre er Caféens køkken ikke i daglig drift til at servicere lejerne af Caféen og lejere kan ikke selv få adgang til at bruge køkkenet.

Men ad-hoc-lejere kan vælge om de selv vil stå for købe maden udefra (og så betales der kun leje for Café-lokalet) eller fra et af udlejers andre køkkener i Aarhus (via Heidi Overgaard), og så afregnes der også for maden. Ad-hoc-lejere kan ikke selv booke køkkenet og selv bruge det til madlavningen.

Caféen kommer på sigt til at fungere som alm. offentlig café, hvor man kan droppe ind og få kaffe/te, frokost m.v. i dagtimerne på hverdage.

Hvis en ad-hoc-lejer bruger hele caféen til sit arrangement, betales der timeleje. Hvis man kun bruger caféen til at bespise sine gæster ved et arrangement, der ellers foregår i et andet lokale i huset, betales kun for mad og drikke – hvis der samtidig også er plads til almindelige café-gæster.

Ved fester betales der for obligatorisk rengøring. Udlejer får en professionel rengøringsekspert til at vurdere den stand lejemålet afleveres i, og hvis denne vurderes at være utilstrækkelig i forhold til den udleverede liste, betales der for ekstra rengøring (trækkes fra depositummet).

Desuden indbetales der et depositum på 3.500 kr. Dette indbetales forud sammen med lejen til udlejers konto (mærket arrangementets navn og dato + lejekontraktnummer).

Desuden betales for varme og el 400 kr. pr. tidsinterval i vinterhalvåret 1. okt. – 31. marts.

Lejer modtager lejemålet i rengjort stand og skal selv efterlade det ryddet for affald og med borde og stole sat på plads, som da de modtog det.

Leje af Caféen man.-tors. eftermiddag/aften og fredag indtil kl. 13.00 sker på timebasis:

Ved enkeltstående lejemål på 4 timer eller derunder betales der oveni timelejen 125 kr. pr. time i adm.

Se de aktuelle priser her: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/generelle-lejevilkaar/betingelser-for-olof-palmes-alle-11/

 

Detaljerne omkring regler og priser for lejemål, f.eks. afbestillingsregler, kan ses her: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/generelle-lejevilkaar/regler-og-priser/

Spørgsmål kan rettes til Inge Madsen: im@fo-aarhus.dk og eller Heidi Overgaard: heov@fo-aarhus.dk

 

Torv 1-2-3-4
Foyer til events/udstillinger og lignende (findes under kategorien event-arealer)

Foyeren er opdelt i 4 afdelinger i lokalebookingen og betales pr. time:

OPA-119 = Torv 1. Størrelse: 287 kvm.

OPA-222 = Torv 2. Størrelse: 343 kvm.

OPA-320 = Torv 3. Størrelse: 243 kvm.

OPA-426 = Torv 4. Størrelse: 113 kvm.

Foyer-afdelingerne kan bookes til events/udstillinger m.v., men der skal være fri adgang/passage for husets øvrige brugere. Lejer medbringer selv, hvad de har brug for af udstyr/møbler til deres arrangement og fjerner det. Husk at booke tid til opstilling og oprydning. Lejer rydder selv op efter sig, fjerner affald og gør rent.

Hvis lejer har brug for pedelhjælp, bestilles det forud og der betales pr. time.

Frøberts Auditorium
Foredragssal/Auditorium. (Siden indvielsen af huset er det drillende internt også kaldt Dreiers Auditorium – efter Torben Dreier). Lokalets betegnelse i lokalebookingen er OPA-227 (under kategorien foredrag). Betales pr. time. Størrelse: 192 kvm. Antal personer: max 162 (nagelfast biografopstilling)

Kurt Strandbar (dog pt ikke færdigrenoveret)
Lokalets betegnelse i lokalebookingen er OPA-016 (findes under kategorien fest)

Betales pr. time. Størrelse: 143 kvm. Antal personer: max 80.

Der er åben adgang for alle i dette lokale, som også er gennemgang til toiletterne i kælderen.

Men man kan booke det til særlige events, hvor der tages entré.

Lejer skal dog acceptere gennemgang til toiletterne for husets brugere.

Lejer sætter selv skilt på døren om, hvilket event, der pågår.